Технологийн хөгжил

Одоо үед мэдээллийн технологийн хөгжлийн үечлэл 2 жилийн хугацаатай явагдах болсон.