МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ – ХӨГЖЛИЙН ТҮЛХҮҮР

Мэдээллийн технологийг хэн сайн эзэмшиж хэрэглэнэ, тэр түрүүнд алхана.