Мэдээллийн аюулгүй байдал

Мэдээллийн аюулгүй байдлын шийдлийг боловсруулна.