Сүлжээ, дэд бүтцийн шийдэл

Эмнэлэг, байгууллагын дотоод сүлжээний зохион байгуулалт, угсралт, кабел шугамын холболт