Ажиллах зарчим

  • Нээлттэй
  • Шуурхай
  • Санаачлагатай
  • Тогтмол
  • Хүртээмжтэй
  • Эргэх холбоотой
  • Тэгш оролцоотой
  • Дүрэм, журмын хүрээнд