2019-2020 оны хичээлийн жилийн уриа

СЭТГЭЛТЭЙ, САНААЧЛАГАТАЙ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ байдлыг дэмжих жил